Rezultate Olimpiada din Aria Curriculară Tehnologii - Etapa Județeană 2020

Rezultate Olimpiada din Aria Curriculară Tehnologii - Etapa Județeană 2020

Rezultate finala dupa contestatie

Anunt + cerere contestatii

Rezultate inainte de contestatii

2020.02.22 17:29
 

Programul special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist

A fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000/18 dec 2017, OMEN nr. 5.524/22.11.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.114/2014

2018.01.09 18:01
 

ETAPA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, 7-8 SEPTEMBRIE 2017

7 septembrie 2017 - Depunerea cererilor de înscriere, între orele 9.00 – 15.00

8 septembrie 2017 - Depunerea cererilor de înscriere, între orele 9.00 – 11.00

8 septembrie - Repartizarea în ședință publică între orele  12.00 – 14.00

2017.09.06 11:41
 

Invățănânt dual

Inspectoratul Școlar Județean Prahova organizează pe data de 10 aprilie 2017 la ora 15.00 o sedință a CLDPS Prahova, la Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești, Șos. Vestului Nr. 22.la care sunt invitați să participe conducerile unităților de învățământ profesional și tehnic și operatori economici interesați de școlarizare prin învățământul dual.

2017.04.08 06:27
 

Ministerul Educaţiei organizează selecţie pentru stabilirea componenţei comisiilor naţionale de spec

 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lansează apelul pentru selecţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar în vederea constituirii comisiilor naţionale de specialitate (CNS) pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ. Selecţia se desfăşoară în perioada 16 iunie - 31 august şi vizează stabilirea următoarei structuri pentru toate cele 64 de comisii naţionale: preşedinte (obligatoriu cadru didactic universitar) şi un număr de 5 - 21 membri (cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar şi universitar).

Înscrierea candidaţilor în sistemul informatic MONMedu are loc în intervalul 16 iunie - 3 iulie. Ulterior, între 4 şi 18 iulie, candidaturile vor fi verificate şi validate la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi universităţilor. Lista propunerilor validate de inspectorate şi universităţi va fi transmisă la minister pe 19 iulie. Între 20 iulie şi 31 august, Ministerul Educaţiei va evalua şi selecta candidaturile propuse şi va stabili componenţa finală a comisiilor naţionale de specialitate, pe care o va anunţa în 5 septembrie.

Selecţia membrilor CNS se va face pe baza portofoliului profesional al candidatului care cuprinde curriculumul vitae, în format Europass, însoţit de documente doveditoare şi o scrisoare de intenţie.

Componenţa fiecărei comisii se stabileşte în funcţie de punctajele finale acordate în urma evaluării, ierarhizate în ordine descrescătoare potrivit numărului de locuri stabilit de MENCŞ, astfel încât:

  • să existe reprezentativitate la nivelul regiunilor macroeconomice/naţional
  • să se asigure reprezentativitate la nivelul statutului de cadru didactic/inspector
  • să cuprindă cel puţin un reprezentant al minorităţilor naţionale în cazul comisiilor naţionale de specialitate pe disciplinele cu predare şi într-o limbă a minorităţilor naţionale
  • ponderea cadrelor didactice din învăţământul universitar din componenţa comisiilor, având calitatea de membri, să fie de maximum 10% din numărul de membri. În cazul în care pentru o comisie numărul de membri este sub 10, în componenţa comisiei va fi inclus maximum un cadru didactic universitar.

Potrivit prevederilor ordinului de ministru nr. 4,774/2014, comisiile naţionale de specialitate au următoarele atribuţii generale:

a) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului naţional obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;

b) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/module de pregătire opţionale (CDŞ) ofertate la nivel naţional şi proiectele programelor pe domenii ale activităţii extraşcolare din cercurile care funcţionează în palatele şi cluburile copiilor, la nivel naţional, în vederea acordării avizului consultativ;

c) avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar;

d) avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale;

e) avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;

f) avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice;

g) elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învăţământul preuniversitar;

h) elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau al domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ, după caz, pe care le înaintează conducerii ministerului şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.

Instrucţiunile privind utilizarea aplicaţiei MONMedu în procesul de înscriere se regăsesc la adresa https://mon.edu.ro, secţiunea Manuale şi ghiduri.

 

2016.06.26 13:14
 

Consultare publica privind „Optiunile de educatie si formare profesionala a absolventilor de clasa a

Ministerul Educaţiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCŞ) a lansat in consultare publica propunerea de document de politica publica privind „Optiunile de educatie si formare profesionala a absolventilor de clasa a VIII-a”. Documentul se afla publicat pe site-ul MENCS (www.edu.ro) si pe site-urile Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (www.tvet.rowww.alegetidrumul.ro).

Consultarea publica se realizeaza cu sprijinul Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si al Inspectoratelor Scolare Judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

2016.06.09 03:54
 

Date examen certificare a calificarilor profesionale_august_2015

IN ATENTIA UNITATILOR DE INVATAMANT

Lucrarea:
 1.PH_000_data_examen_august_UI

 vă rugăm să o încărcaţi pe platforma ipt.epractică, până pe data de 31.07.2015, ora 11, urmând calea:
 1. http://ipt.epractica.ro/Documente/examen_certificare_competente/2014_2015/24_Data_examen_august/ /PH_000_data_examen_august_UI

 Inspector școlar,
 Prof. Ion Ionescu

2015.07.30 07:38
 

Anexe_cadre didactice_IPT

La solicitarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, vă rugăm să transmiteți situațiile privind încadrarea cadrelor didactice de specialitate din învățământul profesional tehnic, conform anexelor atașate, până la 31 iulie 2015, ora 10.
Lucrarea  PH_000_Anexe_cadre_didactice_IPT_ui cuprinde: 
Anexa 1 - Situația profesorilor de discipline generale, discipline tehnologice și a maiștrilor instructori după forma de încadrare
Anexa 2 - Situația profesorilor de discipline generale, discipline tehnologice și a maiștrilor instructori pe grade didactice
Anexa 3 - Situaţia profesorilor de discipline generale pe grupe de vârstă
Anexa 4 - Situaţia profesorilor de discipline tehnologice pe grupe de vârstă
Anexa 5 - Situaţia maiștrilor instructori pe grupe de vârstă
La completarea celor 5 machete vă rog corelați numarul cadrelor didactice incadrate la clasele din invatamantul profesional, tehnologic, postliceal.

           Machetele se vor încărca  platforma ipt.epractică, urmând calea:
 http://ipt.epractica.ro/Documente/1_Baza_date_IPT/2014_2015/5_cadre_didactice_IPT /PH_000_Anexe_cadre_didactice_IPT_ui

 Inspector școlar,
 Prof. Ion Ionescu 

2015.07.30 07:32
 

Consfătuiri

Consfătuirile cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii" se vor desfăşura pe data de 15.09.2014, ora 16, la Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Municipiul Ploieşti.

Inspector Școlar Prof Ion Ionescu

 

2014.09.15 15:51
 

PH_000_Optiuni_elevi_clasa_a_VIII_a

ÎN ATENŢIA :

CENTRELOR DE COLECTARE DATE ȘI A UNITĂŢILOR ȘCOLARE CARE AU ABSOLVENȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL CLASA A VIII-A

1..  În vederea fundamentării cifrei de școlarizare si stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015 2016, vă rugăm să ne transmiteți anexa1 cu opțiunile elevilor înscriși în clasa a VIII-a din anul școlar 2014 2015.

2.   Anexa 1 va fi centraliztă de unitățile de învățământ centre de colectare date și transmise electronic până la data de 19.11.2014 prin e-mail la adresa ionescu57@gmail.com, girbeai@gmail.com.

PENTRU ȘCOLILE IPT

Lucrarea: „PH_000_Optiuni_elevi_clasa_a_VIII_a”, vă rugăm să o încărcaţi pe platforma ipt.epractică, până pe data de 19.11.2014,  urmând calea:

http://ipt.epractica.ro/Documente/ Plan_scolarizare/ 2014_2015/ 5_Optiuni_elevi/ PH_000_Optiuni_elevi_clasa_a_VIII_a

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

PROF. PETRE NĂCHILĂ

2010.10.01 15:21